• மரைன் PTZ இன்ஃப்ராரெட் தெர்மல் இமேஜிங் கேமரா

  SOAR971-TH தொடர்
  இரட்டை பேலோட் வெப்ப PTZ கேமரா

 • அனைத்து வானிலை இரவு பார்வை IP வெப்ப PTZ

  SOAR971-TH தொடர்
  அனைத்து வானிலை இரவு பார்வை IP வெப்ப PTZ

 • செலவு குறைந்த Flir கடல்சார் பேலோட் PTZ

  SOAR970-TH தொடர்
  செலவு குறைந்த Flir கடல்சார் பேலோட் PTZ

 • கைரோஸ்கோப் உறுதிப்படுத்தல் தீமல் PTZ

  SOAR977 தொடர்
  கைரோஸ்கோப் உறுதிப்படுத்தல் தீமல் PTZ

 • கடல் வெப்ப கேமரா