• மரைன் கைரோ உறுதிப்படுத்தல் PTZ

    SOAR977-TH675A52
    மல்டி சென்சார் மரைன் கைரோஸ்கோப் உறுதிப்படுத்தல் PTZ

  • 2 அச்சு கைரோ நிலைப்படுத்தல் PTZ

    SOAR977 தொடர்
    2 அச்சு கைரோ நிலைப்படுத்தல் PTZ

  • கைரோ ஸ்டெபிலைசேஷன் PTZ